สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา จัดโครงการแนะนำการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรที่ปลูกยางพารา ในพื้นที่จังหวัดยะลา ณ ห้องพิมพ์มาดา โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ในวันที่ 25 ธันวาคม 2555 นำโดยหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา นางสาวสุรางค์ สังขะสัญญา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา ได้จัดโครงการแนะนำการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรที่ปลูกยางพารา ในพื้นที่จังหวัดยะลา ซึ่งมีเป้าหมายจำนวน 100 คน ประกอบด้วยเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ในพื้นที่จังหวัดยะลาสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยาง และ/หรือ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่ดำเนินธุรกิจการรวบรวม และซื้อขายยางพารา โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายอุดร น้อยทับทิม เป็นผู้เปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ และทั้งพร้อมพูดคุยกับผู้ที่เข้ารับการอบรม
     ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่จังหวัดยะลา ได้รู้และเข้าใจถึงการจัดทำบัญชีรายรับ – จ่ายในครัวเรือน เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา สามารถจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และเพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา สามารถนำต้นทุนประกอบอาชีพที่เกิดขึ้นไปใชัในการวางแผนการประกอบอาชีพในอนาคต